wethouder geeft toe. Illegale kap 3 bomen Schalkwijk

24 oktober 2020.

Wethouder Roduner heeft op vragen van de SP en Groenlinks over de kap van 3 bomen in Schalkwijk toegegeven dat het qua proces geen schoonheidsprijs verdient. Maar daarmee is de zaak nog niet afgedaan want geen woord over de legaliteit van deze actie. 


Resumerend. 

De gemeente past de wet toe zoals het haar uitkomt. De wethouder heeft niet toegegeven of er juristen betrokken waren bij zijn besluit tot kap. Als dat het geval was dan moeten die hebben geadviseerd dat kap illegaal was, immers zij waren allemaal op de hoogte van de fouten in de brief sinds december 2019. In dat geval heeft de wethouder bewust de wet overtreden en dat is een ernstige zaak. Er is overtuigend bewijs dat in ieder geval in maart 2020 eigenaren van bomen werden gebeld dat zij niet mochten kappen zolang er geen uitspraak van de hoorcommissie was.
 

 

Verderop kunt u de letterlijke tekst van het antwoord van de wethouder nalezen. Toch willen we een aantal passages toelichten.

Wethouder.  ..ook inderdaad een bomeneffect rapportage gemaakt en groentoets of hoe je het wilt noemen. Daar is ook naar gekeken, 

Bomenridders. De Groentoets of BEA geeft het effect op het groen en de bomen aan van een bouwproject. Die groentoets hoort bij een bouwproject en geeft de gemeenteraad de mogelijkheid de impact op bomen in te schatten en eventueel het bouwplan iets  aan te passen om bomen te sparen. Helaas.. de groentoets van Schalkwijk midden is nooit in de gemeenteraad geweest. De gemeenteraad heeft het bouwplan aangenomen, zoals de wethouder ook stelt, maar de groentoets zat blijkbaar niet bij de stukken.

De gemeenteraad heeft dan ook nooit geweten dat de prachtige ‘stad tussen de bomen’ zoals Schalkwijk-midden heet, wel bijna alle bomen eromheen laat kappen. De reden is een nieuwe ringleiding die nu precies onder de bomen moet gaan lopen.  Gesprekken hierover liepen op niets uit. Wij hebben nog steeds geen antwoord op de vraag of die ringleiding niet iets opgeschoven kan worden. 

Geel is de ringleiding die precies onder de grote bomen doorloopt. Wellicht een bewuste keuze omdat waar bomen staan geen andere leidingen lopen?

 

Wethouder.  belangrijk onderdeel daarvan, is dat uiteindelijk een deel van de verbouwing naar buiten wordt gedrukt. Dus de rooilijn wordt wat meer naar de buitenkant geduwd. Dat heeft direct effect ook van de bomen die daar staan. 

Bomenridders.  De rooilijn is opgeschoven richting straat. Waarom is daar voor gekozen. Daardoor moeten op de Kennedylaan grote bomen verdwijnen. Het straatbeeld verandert ook, alles wordt maximaal bebouwd.

Wethouder. De vergunning is in april vergund, er is ook geen voorbehoud opgenomen over artikel 7 van de boomverordening. Dat hebben een hele lange tijd niet gedaan dat we dachten dat het in strijd zou zijn met de WABO naar aanleiding van een incident bij de Zijlweg sinds deze zomer wordt dat oude artikel weer in onze vergunningen opgenomen, maar het uiteindelijk denk ik dat als je een vergunning verstrekt in april en een half jaar later nog steeds niet een duidelijkheid uitkomt over bezwaar , dat duurt te lang  .

De wethouder stelt dus dat als het proces te lang duurt dat een vrijbrief is om in te grijpen, zelfs als dat illegaal is. 

Dat is al een onbegrijpelijke houding van een wethouder maar feitelijk klopt het betoog ook niet. Artikel 7 van de bomenverordening is sinds 2008 niet veranderd en daarin staat duidelijk dat een kapvergunning pas gebruikt mag worden NADAT de hoorcommissie een besluit heeft genomen. Dus niet zoals nu door de wethouder is gedaan enkele dagen daarvoor (de bomenkap was vrijdag 17 oktober, de hoorzitting erover zou 19 oktober zijn). Dat de brief die de vergunninghouder kreeg al jaren de verkeerde tekst bevatte is ook geen excuus, de wethouder moet zijn eigen wetten kennen.  Die bewuste brief geeft aan dat een boom na 6 weken bezwaartermijn gekapt mag worden, die passage was dus in strijd met bomenverordening. 

Zorgwekkend is wel dat de wethouder impliceert dat de brief – met de verkeerde passage – bewust zo opgesteld is. Pas nadat de bomenkap bij de Zijlweg 340 speelde, zou de gemeente die passage hebben veranderd. Als dat inderdaad zo is dan had de gemeenteraad van een dergelijke belangrijke verandering op de hoogte gesteld moeten worden. Tenslotte gaat het artikel 7 van de bomenverordening direct om het beter beschermen van bomen. Een dergelijk artikel kun je niet zomaar aanpassen. Bovendien, het staat nog steeds in de bomenverordening. 
Het is wel zo dat de gemeente naar aanleiding van alle commotie en de vragen in de raad, een jurist -weer- heeft laten kijken naar rechtspraak hierover. Ook nu blijkt dat de Raad van State een dergelijke verordening uit een bomenverordening accepteert. Maar ook dat is weer irrelevant en een onjuiste gang van zaken; al had de Raad van State anders besloten, de bomenverordening is duidelijk hierin en daaraan moet de wethouder zich houden. 

Dat een rechter eventueel anders beslist is mogelijk, maar door hier onderzoek naar te doen begeeft de wethouder zich op het pad van de rechtspraak en gaat op de stoel van de rechter zitten. 

In december 2019 hebben wij contact met de gemeente gezocht om die brief te laten aanpassen. De juristen van de gemeente waar wij mee spraken gaven ook direct toe dat de brief onjuist was. Wij hebben in overleg met de juristen een nieuwe verbeterde brief gemaakt. Na een tweetal gesprekken is de verbeterde brief uiteindelijk pas eind juni 2020, dus 6 maanden na de eerste gesprekken, gebruikt. 

Helaas gaf de oude brief zoveel verwarring (u mag na 6 weken kappen) dat er in de eerste 6 maanden in 2020 allen al zeker een aantal grote bomen meteen na die 6 weken zijn gekapt. Bomen die behouden hadden kunnen blijven als wij de hoorcommissie hadden kunnen spreken, maar helaas, de eigenaren waren door de brief van mening dat de kap na 6 weken legaal was. 

Maar wij hebben met de juristen de afspraak gemaakt dat de gemeente de eigenaren van de oude vergunningen na bellen om door te geven dat de brief fouten bevat en er dus NIET gekapt mag worden na 6 weken maar dat er gewacht moet worden op de hoorcommissie.  

Al eerder bekend. De kapvergunning aan de Julianalaan, hoek Zijlweg dateert van 26 maar 2020 dus nog voor de kapvergunning van de 3  bomen van Schalkwijk-midden. Ook voor die vergunning hebben de juristen van de gemeente op ons verzoek de eigenaar gebeld en aangegeven dat de brief verkeerd was en er gewacht moest worden op de hoorcommissie. Die heeft ondertussen plaatsgevonden en we wachten op de uitspraak. 

Boomeigenaren van vergunningen van maart, een maand voor de kapvergunning van de drie Schalkwijk bomen werden al door de juristen gebeld dat zij niet mochten kappen. 

Schalkwijk 3 bomen.
De vergunning van de bomen in Schalkwijk is van april 2020, dus er is nog de oude brief verstuurd. De gemeente was toen al volop bezig met de nieuwe brief en de gesprekken die wij met de gemeente over deze bomen hadden liepen tot 19 oktober door, dus ruim nadat de gemeente wist dat de oude brief verkeerde passages bevatte. Maar de vergunning Julianalaan geeft wel aan dat de gemeente al bezig was de brief aan te passen en oude vergunningshouders belde met de mededeling niet te kappen. 

Transciptie van F Roduner over kap 3 bomen n.a.v. vragen van SP en Groenlinks tijdens bezwaarprocedure. 

Transciptie van F Roduner over kap 3 bomen n.a.v. vragen van SP en Groenlinks tijdens bezwaarprocedure. 

 

Misschien goed om 1 stapje terug te doen. Schalkwijk-midden het ontwikkelkader is door deze raad vastgesteld dat gaat over de ontwikkelingen van bijna 1000 woningen , zelfs iets al meer ondertussen. belangrijk onderdeel daarvan, is dat uiteindelijk een deel van de verbouwing naar buiten wordt gedrukt. Dus de rooilijn wordt wat meer naar de buitenkant geduwd. Dat heeft direct effect ook van de bomen die daar staan. 

Dat is dan als je daarnaast vlak gaat bouwen bij dat zie je nu dus ook met een damwand, want eigenlijk zijn die bomen niet te redden, maar juist met doel ook aan de binnenkant van het gebied meer ruimte creëren voor bomen en groen. Uiteindelijk moeten er iets van anderhalf twee keer bomen meer in het gebied terugkomen dan er nu staan, maar uiteindelijk had ontwikkelkader zegt eigenlijk. Ja wij gaan Juist de bebouwing meer aan de buitenkant duwen ook ringleiding gaat naar de buitenkant zodat er juist van die binnenkant wat meer ruimte ontstaat en daar is dit uiteindelijk een groot onderdeel van dus dat is ook inderdaad een bomeneffect rapportage gemaakt en groentoets of hoe je het wilt noemen. Daar is ook naar gekeken, is ook contact geweest met de Bomenridders en de Bomenwachters en uiteindelijk van die geloof ik 57 bomen zijn er in ieder geval 11 bomen geïdentificeerd waarvan we zeggen nou met wat aanpassingen kan dat behouden worden, er staan nog 10 boven langs de Kennedylaan waarvan dat misschien ook zo is, maar misschien dat je dat in combinatie met  bebouwing van Belcampo niet gaat lukken. 

Dus op basis van eigenlijk dat plan en die kaders die ook door deze raad zijn gesteld is die kapvergunning aangevraagd en vergeven in april en sindsdien is er bezwaar gemaakt door de Bomenridders zijn er ook geprobeerd gesprekken te voeren over hoe kunnen we omgaan met jullie bezwaar? Kunnen we jullie op een of andere manier tegemoetkoming is een gesprek mogelijk? Dat heeft te lang geduurd, maar mijn mening en toen kwam eigenlijk vorige week vanuit ontwikkelaars een soort noodkreet. Ik moet morgen beginnen met bouwen en er staan nog een paar bomen. Die gaan het ook niet overleven als ik daar straks mijn damwanden ga slaan, dus op basis uiteindelijk ook weer ……onverstaanbaar….  het eigenlijk  inhoudelijk afweging geweest. Dus hoe kijk je aan tegen het behoud van of tegen het bezwaar van het tegen het kappen van drie bomen versus het bouwen vanaf op dat moment 131 woningen die anders zwaar de vertragingen ingaan. Nou nog basis van eigenlijk de hele inhoudelijk voorgeschiedenis die ik u schets is besloten door jet college om die kappen te doen. 

Ik moet wel zeggen het proces verdient wat mij betreft geen schoonheidsprijs. Ik denk niet dat dat ik denk niet dat dat helemaal goed is gegaan. Ik vind dat ook erg vervelend. De vergunning is in april vergund, er is ook geen voorbehoud opgenomen over artikel 7 van de boomverordening. Dat hebben een hele lange tijd niet gedaan dat we dachten dat het in strijd zou zijn met de WABO naar aanleiding van een incident bij de Zijlweg sinds deze zomer wordt dat oude artikel weer in onze vergunningen opgenomen, maar het uiteindelijk denk ik dat als je een vergunning verstrekt in april en een half jaar later nog steeds niet een duidelijkheid uitkomt over bezwaar , dat duurt te lang  We zijn denk ik te lang nog bezig geweest om te kijken of het een goed vergelijk zouden kunnen komen met de bezwaarmakers. Dat is niet gelukt. Hebben ook een aantal handreikingen proberen te doen die uiteindelijk onvoldoende waren. Ja dat is denk dat het gewoon te lang geduurd had ik denk dat we eerder gewoon hadden moeten constateren dat we er niet uit waren gekomen netjes bezwaarprocedure doorlopen en ik denk eigenlijk niet dat de uitkomt anders zijn geweest dan nu namelijk dat we op zich op goede gronden hebben besloten die vergunning te vertrekken en dat betekent dus dat die bomen gewoon gekapt hadden kunnen worden, dus qua proces, qua inhoud denk ik dat het gewoon een goede keus was ook een urgente keuze qua proces denk ik we hadden het beter kunnen doen. We zijn hier wel voornemens ook door een aantal aanpassingen, dus het weer meenemen van artikel 7 in onze vergunningen om dat ook beter doen. Wienen; Dankuwel